به نظر شما کمبود های این سایت چیست؟؟
(23.52%) 4
آرشیو فیلم سالهای گذشته؟
(17.64%) 3
خبر های حسینیه؟
(23.52%) 4
تعداد عکسها؟
(23.52%) 4
بروز رسانی
(11.76%) 2
مطالب؟؟

تعداد شرکت کنندگان : 17